REFUNDOWANE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE - INFORMACJE OGÓLNE

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego osobie ubezpieczonej przysługuje refundowane zaopatrzenie medyczne. Zasady na jakich odbywa się refundacja zapisane są w ustawie o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Realizacja refundowanego zaopatrzenia odbywa się na podstawie zleceń wystawionych przez osoby uprawnione. Wyroby medyczne refundowane są w różnej wysokości i na określony czas. Refundowany ze środków publicznych wyrób medyczny, wysokość refundacji, okres użytkowania, kryteria przyznania oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zleceń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 zmieniające rozporządznie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

JAK ZREALIZOWAĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA REFUNDOWANE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

W przypadku, gdy lekarz stwierdzi u pacjenta konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego wystawia dla niego zlecenie na refundowane zaopatrzenie medyczne na obowiązującym druku.

Druk obowiązującego zlecenia, wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.pdf

Pacjentom przysługuje refundacja róznych wyrobów medycznych. Są to m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, stabilizatory i ortezy kończyn i tułowia, pasy na kręgosłup, pieluchomajtki, protezy piersi, peruki, materace i poduszki przeciwodleżynowe,cewniki czy sprzet stomijny. Pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określają rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.pdf

W zależności od rodzaju wyrobu, uprawniona osoba może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, musi być wystawione odrębne zlecenie.

Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, pierwszorazowo potwierdza Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i wystawia kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – jest to dokument wydawany przez Oddział Wojewódzki NFZ, który przez okres  miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności w/w karty, nie wymaga potwierdzenia przez Oddział Funduszu.

 

KROK 1 - zlecenie od uprawnionego lekarza

W przypadku, gdy lekarz stwierdzi u pacjenta konieczność korzystania z określonego wyrobu medycznego wystawia dla niego zlecenie na refundowane zaopatrzenie medyczne na obowiązującym druku.

Druk obowiązującego zlecenia, wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.pdf

Pacjentom przysługuje refundacja róznych wyrobów medycznych. Są to m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, stabilizatory i ortezy kończyn i tułowia, pasy na kręgosłup, pieluchomajtki, protezy piersi, peruki, materace i poduszki przeciwodleżynowe,cewniki czy sprzet stomijny. Pełny wykaz refundowanych wyrobów medycznych określają rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.pdf

W zależności od rodzaju wyrobu, uprawniona osoba może wypisać zlecenie raz na określony w przepisach okres użytkowania. Dla każdego wyrobu medycznego, oznaczonego inną grupą i liczbą porządkową w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, musi być wystawione odrębne zlecenie.

Zlecenie ważne jest bezterminowo z wyjątkiem zaopatrzenia comiesięcznego. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 3 kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, pierwszorazowo potwierdza Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia i wystawia kartę potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie – jest to dokument wydawany przez Oddział Wojewódzki NFZ, który przez okres  miesięcy służy do potwierdzenia wystawionych zleceń i ich realizacji.

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawiane w okresie ważności w/w karty, nie wymaga potwierdzenia przez Oddział Funduszu.

KROK 2 - potwierdzenie zlecenia w NFZ

Otrzymane zlecenie na zaopatrzenie medyczne należy potwierdzić w Wojewódzkim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Na terenie województwa Zachodniopomorskiego zlecenia można potwierdzać w:

 • Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie, ul. Arkońska 45, 71-470 Szczecin
 • Punkt Obsługi Ubezpieczonych ZOW NFZ w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4 (siedziba starostwa), 74-200 Pyrzyce
 • Delegatura ZOW NFZ w Koszalinie, ul. Konstytucji 3 Maja 7, 75-820 Koszalin
Zlecenie na wyroby medyczne musi zostać potwierdzone do refundacji przez oddział NFZ na terenie którego ubezpieczony jest zarejestrowany.  Zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta,  inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową – zlecenie przysłąne pocztą po potwierdzeniu będzie odesłane na adres ubezpieczonego. Zleceń w imieniu swoich klientów NIE MOGĄ potwierdzać świadczeniodawcy czyli sklepy medyczne czy apteki w które posiadają umowy z NFZ na realizację refundowanego zaopatrzenia medycznego.

KROK 3 - odbiór wyrobu medycznego w naszym sklepie

Mając potwierdzone zlecenie do refundacji można zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zapraszamy do realizacji zleceń w Sklepie Medycznym Medica Rondo w Stargardzie gdzie oferujemy bogaty wybór sprzętu najlepszych polskich i światowych producentów, dodatkowo służymy fachową poradą i gwarantujemy indywidualne podejście do każdego klienta oraz sympatyczną obsługę.

 

ZASADY REFUNDACJI

Potwierdzone przez NFZ zlecenia na refundowane zaopatrzenie medyczne są rodzajem czeku wystawionego pacjentowi, na podstawie którego otrzymuje zaopatrzenie, za który świadczeniodawca realizujący zaopatrzenei rozlicza się z NFZ.  Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością wykonania. Jeżeli cena wybranego przez pacjenta wyrobu medycznego jest wyższa niż cena określona limitem w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Obowiązkiem każdego podmiotu realizującego zawartą z NFZ umowę na realizację zaoparzenia w wyroby medyczne jest posiadanie w ofercie przynajmniej jednego produktu w cenie limitu cenowego określonego przez Ministra Zdrowia, spośród wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Datą zakończenia realizacji świadczenia jest data potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego wpisana na zleceniu, od której liczony jest okres użytkowania wyrobu medycznego określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

Pacjentowi przyjętemu do szpitalnego lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehailitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W celu potwierdzenia zlecenia na zaopatrzenia w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.

Przykłady obliczania kosztów zleconego wyrobu medycznego

Przykład 1.
Jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 600zł, limit wynosi 600zł a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny to pacjent otrzyma wyrób medyczny za darmo.

Przykład 2.
Jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 240zł, limit wynosi 240zł a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30% to pacjent zapłaci 72zł.

Przykład 3.
Jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 950zł, limit wynosi 600zł a udział pacjenta w cenie limitu jest bezpłatny to pacjent zapłaci 350zł

Przykład 4.
Jeśli wyrób medyczny kosztuje w sklepie 650zł, limit wynosi 400zł a udział pacjenta w cenie limitu wynosi 30% to pacjent zapłaci 120zł plus różnicę między ceną w sklepie a limitem czyli razem 120zł+250zł = 370zł.

Skrócenie okresu użytkowniania niektórych wyrobów medycznych

Zgodnie z rozpożądzeniem, refundacja wyrobu medycznego przysługuje pacjentowi na konkretny okres czasu i dopiero po jego upływie możliwe jest wystawienie przez lekarza kolejnego zlecenia. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość ubiegania się o skrócenie okresu użytkowania niektórych wyrobów wskazanych w Rozporządzenni MZ z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Skrócenie takie odbywa się na podstawie wniosku uprawnionego do wystwienia zlecenia lekarza. Wskazane rozporządzenie określa kryteria przyznawania wyrobów medycznych, których okres użytkowania może ulec skróceniu tj.:
 1. u osób dorosłych w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji zostały wyczrepane
 2. u dzieci do 18 roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane a nastąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
  1. zabiegów hirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
  2. rehabilitacji
  3. rozwoju fizycznego
Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne, zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu. Wystawiony wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego  wraz z prawidłowo wystawionym zleceniem na wyrób medyczny należy złożyć w Oddziale NFZ w którym pacjent jest zarejestrowany.

REFUNDOWANE ZAOPATRZENIE MEDYCZNE - Szczególne uprawnienia

Prawo do nabycia bezpłatnych – do wysokości limitu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, przysługuje:

 1. inwalidom wojennym i wojskowym,
 2. cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
 3. osobom represjonowanym
 4. uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, weteranowi poszkodowanemu w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
W przypadku posiadania powyższych uprawnień, przy czynności potwierdzenia zlecenia w Oddziane Narodowego Funduszu Zdrowia należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie a w przypadku przesyłąnia zlecenia pocztą należy do zlecenia załączyćkopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

 

Uprawnienia z art. 47 ust. 1a, 1b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstwaie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustway o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środkó publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania. O ilości miesięcznego zaopatrzenia w te wyroby medyczne decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji. Oryginał zaświadczenia należy przedstawić przy czynności potwierdzanai zlecenia.

Prawo do wyrobów medycznych, na powyższych zasadach, od dnia 01.07.2018 przysługuje również świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.