Czy posiadając ZNACZNY stopień niepełnosprawności mogę otrzymać większą ilość zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie niż dotychczas przewidywał limit?

TAK.

Z dniem 1 lipca 2018r, weszła w życie ustawa  dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nowe przepisy umożliwiają pacjentom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dostęp do wyrobów medycznych w ilości zaspokajającej potrzeby pacjenta – w ilości większej niż wartość dotychczasowego limitu ilościowego.

Oznacza to, że pacjenci mają możliwość częstszego niż raz w miesiącu i większych ilościach zaopatrzenia w sprzęt pomocniczy oraz częstszego niż wynika to z obowiązującego rozporządzenia zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny czy rehabilitacyjny. Za każdym razem o ilości potrzebnego sprzętu decyduje osoba wystawiająca zlecenie.

Jakie dokumenty potwierdzają znaczny stopień niepełnosprawności?

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:
 1. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez powiatowe/ miejskie  zespóły ds. orzekania o niepełnosprawności
 2. za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika ZUS;
  • orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;
  • orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów dotyczących niezdolności do służby
 3. wyroki sądowe Wyroki sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wydane w postępowaniu odwoławczym od:
  • orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności
  • decyzji organu rentowego w sprawie ubezpieczeń społecznych stanowią podstawę do zaliczenia danej osoby do osób niepełnosprawnych
  Uwaga! W przypadku uzyskania wyroku sadowego, który w części modyfikuje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dokumentami potwierdzającymi status osoby niepełnosprawnej są wyrok sądu oraz orzeczenie zespołu w części nie objętej rozstrzygnięciem sadu zawartym w wyroku.

  Ważne! W przypadku braku wewnętrznej spójności wyroku sądu pracy i ubezpieczeń społecznych i orzeczenia zespołu wojewódzkiego w części nie zaskarżonej zespoły wojewódzkie nie są uprawnione zarówno do zmiany orzeczenia w części niezaskarżonej, jak też zmiany wyroku sądu celem zapewnienia wewnętrznej spójności takiego rozstrzygnięcia. Zespoły wojewódzkie są związane rozstrzygnięciem zawartym w wyroku sądu.
 4. legitymacje Legitymacje wydane w różnym czasie, nie zawsze zawierają określenie będące podstawą do korzystania z omawianego uprawnienia, lub też będą zawierały, ale nie będzie możliwe ich odczytanie z uwagi na zakodowanie pod postacią QR kodu. Ważne jest, że stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej. Do 31 sierpnia 2017 r. stopień niepełnosprawności wpisywany był z urzędu.
  Jeżeli osoby chcące korzystać z uprawnienia przysługującego osobom uznanym za niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą okazywać się legitymacją osoby niepełnosprawnej, nie pozwalającymi jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą znacznego stopnia niepełnosprawności, należy prosić o okazanie dokumentu źródłowego tj. orzeczenia. Należy też zwrócić uwagę na termin ważności legitymacji.

Co oznacza znaczny stopień niepełnosprawności?

Znaczny stopień niepełnosprawności dotyczy osób które są:

 • niezdolne do pracy i wymagające w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
 • zdolne do pracy w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie która ukończyła 16 rok życia. Osoba która nie ukończyła 16 roku życia jest zaliczana do osób niepełnosprawnych o ile spełnia kryteria ustawowe (nie określa sięwówczas stopnia niepełnosprawności)
 

Kto orzeka o niepełnosprawności?

 • powiatowe /miejskie zespoły do spraw orzekania o niepelnosprawności – jako pierwsza instancja
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

Druk wniosku o wydanie orzeczenia pacjent otrzymuje w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dla pacjenów z powiatu stargardzkiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieści się aktualnie w szpitalu SPW ZOZ  wStargardzie przy ulicy Wojska Polskiego 27 – budynek „J” – wejście 41.

Wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Powiatu Stargardzkiego http://eboi.powiatstargardzki.pl/dokumenty/wydzial.dhtml

Kto może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia?

 • pacjent
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta
 • kierownik ośrodka pomocy społecznej za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego

Jakie dokumenty należy dołączyć

 •  dokumentację medyczną (karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentację medyczną z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 • zaświadczenie lekarskie (druk zaświadczenia można otrzymać w siedzibie właściwego miejscowo powiatowego zespołu lub pobrać z ich strony internetowej) – zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana – zaświadczenie takie ważne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie należy złożyć wniosek (dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności);
 •  inne dokumenty mające wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosków

 • Wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia.
 • W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien być rozpatrzony nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty jego złożenia.
 • O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej wymienionych terminach powiatowy zespół obowiązany jest zawiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W przypadku złożenia kolejnego wniosku o wydanie  orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, termin załatwienia sprawy liczy się od dnia następującego po dniu upływu terminu ważności dotychczasowego orzeczenia. W takich przypadkach wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.